Asylerne i Vordingborg

Der har været 2 børneasyler i Vordingborg, nemlig Vordingborg Asyl og Ore Asyl.
Asylerne stiftedes d. 8. oktober 1837.
Initiativtagerne var 8 damer. Bestyrelsen kom til at bestå af 6 herrer, og det blev overdraget til en damekomite på 12 medlemmer at stå for det daglige tilsyn. Der blev lejet en lejlighed i Brygger Jens Petersen’s ejendom i Algade (Ahlgaden matr. nr. 87 – der i dag er Algade 46C) , det såkaldte Markentendersted for 40 rigsdaler årligt. Som bestyrer antog man Enkemadam Cathrine Clausen (f. Sødring), og hun forblev bestyrer indtil sin død d. 15. september 1860.
I 1839 var lokalerne blevet for små, og man flyttede til en større lejlighed i Skipper Schrødders ejendom Algade matr. nr. 10, der i dag er Algade 25.

Asylet i Torvestræde – ca. 1938

I 1843 købte man Købmand Meyers ejendom i Torvestræde 8 for 800 rigsdaler. Ejendommen blev nedslidt, så den blev revet ned i 1880 og erstattet med en ny på samme sted. Der blev stiftet et legat efter testamente fra generalinde Oxholm, renterne fra dette skulle anvendes til asylets drift.

Asylet på Ore gamle skole, Orevej 128 – 1898

Den 1. juni 1892 kom Ore Asyl til som en filial. Det startede på den gamle Ore skole og flyttede senere til Rampen 6, Masnedsund.

Børn på asylet 1907.
Det er sikkert Henriette Marie Christine Kørvel er født i  Græsbjerg d. 20. september 1853, der ses på billedet bagest til højre.
Hun var tidligere Asylbestyrerinde i Nyråd.

Bestyrerinder:
1837-1860: Enke Cathrine Clausen f. Sødring, hun havde været gift med Tobaksfabrikør Clausen
1860-1887: Snedker Thomsens Enke. – Marie Cathrine Thomsen f. Schmidt
1887-1892: Rebekka Louise Cornelia Riis, Postmester Riis’s datter
1892-1900: Enkefru Manggaard
1900-1902: Frk. Siebert
1902-1913: Frk. Kørvel – hun havde været bestyrer på Nyråd Asyl i 25 år
1913-1929: Frk. Obel – slægtning til Frk. Kørvel
1929-1935: Frk. Thygesen Rasmussen
1935 –       : Frk. K Andersen

Formand fra 1893 til 1917 var Købmand Jens Peter David Hansen (1833-1918), Algade, – han havde som den første, været indskrevet på Asylet den 1. december 1837.

Ved Asylernes 70-års jubilæum i 1907 blev der afholdt fest og basar, dels på Asylet og dels på Hotel Valdemar. Kammerherreinde Oxholm holdt tale om Asylgerningen og overrakte derefter Asylerne hver en fane med en broderet anemonekrans og asylernes navn broderet med guld. Der blev slået 3 søm i hver fane af henholdsvis Kammerherreinden, J. P. D. Hansen på bestyrelsens vegne, og da Overlærer Jeppe Peter Ipsen var forhindret, var det fru Pastor Whitte og fru Overlærer Ipsen på børnenes vegne, på henholdsvis Vordingborg Asyls fane og Ore Asyls fane.

Efter faneoverrækkelserne drog børnene med sang gennem Algade til Hotel Valdemar, hvor der var fest og basar i den festklædte sal. Der blev åbnet for festlighederne med korsang fra Seminariets elever under ledelse af organist Emborg. Herefter var der en lang talerække, og basaren blev åbnet. Om aftenen var der forestilling i ”Theateret” i Industrilokalet.

Emanuel Gedde Christiansen’s notater:
24.10.1914;
Børnehjemmet, der nu har eksisteret siden 01.04.1913 flytter nu til et større hus nemlig ”Enghuset” (i dag Børnehaven på Skovvej)

Ved 80-års jubilæet i 1917 uddeltes 77 beklædningsgenstande til 46 børn.
Formand var Overlærer Morten Rasmussen. Samtidig blev Fru Købmand H. L. Henriksen, Sagfører Strange og Overlærer Rasmussen genvalgt til bestyrelsen.
Morten Rasmussen fratrådte i 1930, og embedet blev overtaget af Kantor Wissing til 1935. Formandsposten blev overtaget af Overlærer Jens Kristian Agner.

I 1937 blev der afholdt 100-års jubilæum.
Bestyrelsen bestod af:
Overlærer Jens Kristian Agner, Formand
Lærer Stinus Nielsen, Kasserer
Borgmester Lohff Rasmussen
Dr. Mørkeberg,
Fru Vaskeriejer Stenbæk.
Lærerinde Frk. Arensback
Fru Dr. Mørkeberg

I 1940 flyttede Asylet til Lindevej – det er idag Skovvej 69. Der var Privat indtil 1970.

Asylerne kunne rumme 60 børn i alderen 2-7 år (heraf de 35 på Vordingborg Asyl), og havde åbent på alle skoledage fra 8-16. Hvis der var særlige behov for det i de private hjem, kunne børn også være der udenfor den nævnte alder og tid.
De blev beskæftiget med Frøbelarbejder*, leg og lidt håndarbejde.
Nu blev der også mulighed for at købe administrations- og værkstedsbygningerne på Masnedø af Christiani og Nielsen – og dermed kunne der oprettes en koloni der.

*Frøbelarbejde: Pædagogisk arbejdsform.

Kilder: Diverse avisudklip og arkivalier og Emanuel Geddes Uddrag fra Aviser