Persondata

Behandling af persondata

Afgrænsning og hjemmel:
Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset medium af ikke-statslig oprindelse med tilknytning til Vordingborg-området, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Vordingborgs historie.

Arkivets samlinger består af materiale, som folk frivilligt og efter eget ønske aktivt har valgt at aflevere til os. Ved afleveringen er der givet samtykke til, at materialet overgår til arkivets samlinger, at det må opbevares, og på hvilke vilkår det må stilles til rådighed for brugere af arkivet. Har giver nogle specifikke ønsker til klausulering eller skal det blot følge den gængse lovgivning på arkivområdet.
Der er ikke nogen, der har afleveringspligt til et lokalhistorisk arkiv og således heller ikke til Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Vi er dermed altså ikke et §7-arkiv/stadsarkiv. Det betyder også, at der ikke befinder sig materiale på arkivet, som stammer fra den statslige, regionale/amtslige eller kommunale administration. Det begrænser i sig selv det omfang af personfølsomme oplysninger, der findes i arkivets samlinger. Vi har med andre ord ikke systematisk indsamlede oplysninger om folks skatteforhold, sundhedstilstand, strafferetslige forhold eller lignende, som udgør de særligt personfølsomme forhold i Persondataforordningen.
Det er værd igen at understrege, at vi kun har det materiale i samlingerne, som borgeren har ønsket at aflevere.
Persondatabehandling på arkivet
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv behandler persondata inden for en række felter, som er nødvendige i henhold til arkivernes arbejde. I det følgende gives en oversigt over vores persondatabehandling, hvorfor den finder sted og i hvilket omfang. Hensigten er ikke at skrive en juridisk tekst, men forhåbentlig en forklarende, uddybende og oplysende tekst.
Indledende skal det udtrykkeligt nævnes, at langt hovedparten af arkivets persondatabehandling er af den type, der karakteriseres som ikke-følsomme personoplysninger jævnfør EU´s Databeskyttelsesforordning. Det er for eksempel oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, familierelationer, arbejde, telefonnummer, samt cpr-nr.
Det skal hertil siges, at arkivet ikke registrerer cpr-numre og kun i yderst sjældne tilfælde faktisk har et cpr-nummer på en given person. I de få tilfælde, hvor der måtte findes et cpr-nummer på et arkivalie, som er indleveret til arkivet (det kunne f.eks. være på en gammel lønseddel), så vælger registratoren altid at klausulere adgangen til netop dette materiale. Det sker i henhold til arkivlovens bestemmelser om adgang til personfølsomt materiale, for at beskytte denne type af personoplysninger.
Det er med andre ord sjældent, at arkivet har personoplysninger, der er personfølsomme i den forstand, som defineres af GDPR-forordningen. Skulle de findes, har der altid – også før Persondataforordningen – været den registreringspraksis, at klausulere adgangen til materialet jævnfør arkivloven.
På Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv finder der persondatabehandling sted inden for følgende grupperinger:

1. Digital kommunikation

2. Arkivalier

1 Digital kommunikation:

Indenfor kategorien digital kommunikation finder der persondatabehandling sted i følgende felter:
– Forespørgsler til arkiverne
Forespørgsler: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv modtager ofte digitale forespørgsler fra brugerne vedrørende historiske, uafklarede spørgsmål. Arkiverne gemmer de fleste af disse spørgsmål i mailsystemet (modtaget post/sendt post) for at kunne følge op på tidligere kommunikation. Ofte kan et svar fra arkivet give anledning til flere, uddybende spørgsmål fra spørger (for eksempel ”Har I så også noget om min forfaders forældre i samlingen”?). Derfor er det praktisk for os, at kunne gå tilbage i sendte mails og følge op på en sag. Efter en årrække slettes ældre mails, typisk et helt år ad gangen. Det sker typisk efter 3-4 års forløb, eller når der er behov for at rydde op i postkassen.

2 Arkivalier:

– Indleveringer til arkiverne
– Registrering, digital og analog, herunder Arkibas
– Personer omtalt i arkivalier (3. person)
– Offentliggørelse af registreringer på arkiv.dk og lignende platforme.
Indleveringer til arkiverne: Alle indleveringer til Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv er samtykkebaserede. Ved indlevering af materialer fra givere, benytter arkivet en standard indkomstjournal. Den fastlægger de vilkår, som materialet overdrages under. Det indbefatter givers navn, bopæl, oplysninger om materialet og givers relation til arkivskaber (det kan f.eks. være materiale, som stammer fra givers faders dødsbo, det kan være fundet på et loft eller lignende), herunder at arkivet må benytte materialet i udstillinger, publikationer, digitalisere materialet, registrere det i databaser og lignende. Den til enhver tid gældende blanket opbevares på arkivet.
Arkivet indhenter altså navn og kontaktoplysninger på folk, der donerer arkivalier, fotos eller øvrige materialer til arkivet. Disse oplysninger opbevares så længe arkivalierne befinder sig i arkivets samling. Det vil sige, at der ikke er nogen slutdato på denne type personoplysninger. Oplysningerne gives ikke videre til tredje part og behandles fortroligt, hvilket betyder, at givers navn eksempelvis ikke nævnes i udstillinger eller anden formidling, medmindre det er aftalt.
Registrering: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv indsamler materiale med relation det geografiske område, der udgøres af Vordingborg-området.
Arkivet arbejder med afsæt i arkivloven jævnfør vedtægterne og stiller de indsamlede materialer til rådighed efter de gældende regler for tilgængelighed i arkivloven. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådan garanteres gennem arkivernes vedtægter.
Persondataforordningen fastlægger også, at nogle personoplysninger er mere følsomme end andre, det er det såkaldte følsomme personoplysninger. De omfatter oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, adoption, straffemæssige forhold, personlige familieforhold og fotos (portrætfotos). Det er, som tidligere nævnt, ikke mange oplysninger arkivet har, der falder ind i denne kategori. Der kan dog optræde for eksempel medlemslister for et politisk parti, en fagforening eller lignende. I de tilfælde er navnelisterne klausulerede. Seksuelle forhold, straffemæssige forhold, adoptioner og lignende har vi slet ikke i samlingerne på arkiverne.
Personer omtalt i arkivalier (3. person): Når en giver afleverer materiale til arkivet, kan det indeholde oplysninger om 3. person. Det kan f.eks. være en kasserer fra en forening, som afleveres materiale til arkivet, som er blevet skabt i bestyrelsesarbejdet i foreningen. Der kunne typisk være en medlemsliste for foreningen. Arkivets praksis er og har altid været, at beskytte 3. personers personfølsomme oplysninger ved at klausulere adgangen til materialet. Skulle der f.eks. optræde en bankkonto eller et personnummer i et foreningsarkiv, så bliver adgangen til netop dette materiale altid klausuleret jf. arkivloven. Det vil sige, at materialet er utilgængeligt i 75 år.
Offentliggørelse af registreringer: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv gør en stor del af sine registreringer tilgængelige på arkiv.dk

Vi publicerer som hovedregel ikke billeder af genkendelige, identificerbare eller navngivne personer på internettet, før billedet er 100 år gammelt, eller en person har været død i 10 år.
Der er dog følgende undtagelser: Vi publicerer fotos af genkendelige personer, hvis billedet er taget i det offentlige rum eller ved en begivenhed, hvor der er offentlig adgang, og hvor situationen ikke skønnes at være krænkende for den pågældende. Vi publicerer portrætfotos af personer, hvis billedet er optaget med publicering som hensigt. Det gælder f.eks. fotos af politikere, sportsudøvere, embedsmænd og lignende. Det gælder også portrætfotos indsendt til publicering i en avis eller andet trykt medie. Vi publicerer fotos af personer, hvis de selv har givet samtykke. Klassebilleder behandles som portrætbilleder. Billeder af konfirmander offentliggøres aldrig. Vi publicerer aldrig fotos af personer, hvor optagelsen kan skønnes at virke krænkende. Arkivet skønner i hvert enkelt tilfælde, om et foto kan publiceres.

Arkivet respekterer ophavsretsloven. Det betyder, at vi kun publicerer fotografiske værker (herunder pressefotos og fotos optaget med kunstnerisk hensigt) efter aftale med Visda eller efter direkte aftale med fotografen. Er du rettighedshaver til denne type fotografiske værker, skal du henvende dig til din faglige organisation eller til VISDA-billedkunst, for at få vederlag for publiceringen.
Fotografiske billeder publiceres når de er 50 år gamle (p.t. skal de dog blot være optaget 1970 eller før). Billeder, hvor ophavsmanden har givet samtykke til, at de må bruges i arkivets virksomhed, publiceres umiddelbart.

Berigtigelse af data og klagemulighed
Du er altid velkommen til at henvende dig til arkivet, hvis du mener vi uretmæssigt har publiceret et foto på Internettet. Såfremt man erfarer uhensigtsmæssigheder i arkivets praksis, registreringer eller lignende, bedes man straks kontakte den til enhver tid siddende arkivleder. Arkivlederen vil sørge for, at registreringsdata kan blive berigtiget med korrekte oplysninger, at offentliggjorte billeder kan afpubliceres og lignende foranstaltninger. Hensigten med arkivets arbejde er altid at forsøge at sikre, at vi handler lovmæssigt og etisk korrekt og ikke krænker personers rettigheder.